Obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 článek 1 - Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou Alena Krupauerová (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") v oblasti prodeje zboží.

Prodávající: prodávajícím se rozumí firma Alena Krupauerová, se sídlem provozovny Polní 212, 533 52 Srch, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 47461861. 

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací 

Registrací na stránkách internetového obchodu www.medovydvorek.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.medovydvorek.cz zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci). Dohled nad dodržováním práv ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů, u kterého je prodávající registrován. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automaticky, nebo v tištěné podobě neautomaticky. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně a má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a požádat o vyřazení z databáze. Prodávající poskytne kupujícímu po přiměřené úhradě informace o způsobu zpracování osobních údajů. Kupující souhlasí s případným ukládáním cookies na jeho počítač, tento souhlas může kdykoliv odvolat. Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.medovydvorek.cz na e-mailové adrese info@medovydvorek.cz.

článek 3 - Prodej a prodejní doba 

Prodej probíhá tzv. ze dvora na adrese Polní 212, 533 52 Srch (dále jen „prodej“) a prodejní doba je dle dohody s kupujícím. 

Objednávky internetového obchodu www.medovydvorek.cz přijímáme 24 hodin denně,                 7 dní v týdnu.

článek 4 - Ceny 

V internetovém obchodě www.medovydvorek.cz  jsou ceny vždy aktuálně zasílané na vyžádání kupujícím a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zákonných poplatků. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

 

článek 5 - Objednávání 

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

článek 6 - Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením par. 1829 odst.1 OZ, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. V případě odstoupení se ruší kupní smlouva od počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní částky.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat e-mail na adresu www.medovydvorek.cz  s následujícím textem: "Žádámo jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádámo vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.....................".

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní, s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku – takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí. Byla-li uskutečněna objednávka více kusů (stejného nebo různého) zboží, jejíž celková cena přesáhla hranici ceny pro zaslání objednávky bez účtování přepravy a platby, a je-li ve 14ti denní lhůtě vrácena část tohoto objednaného zboží, může být od částky za vrácené zboží odečten poplatek za příslušnou – zákazníkem zvolenou, přepravu a platbu.

Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství Vám vystavíme opravný doklad a zašleme jej na e-mailovou adresu z objednávky. Opravný daňový doklad vytiskněte, doplňte Váš podpis, datum a místo podpisu, a odešlete oskenovaný na e-mail info@medovydvorek.cz nebo na adresu prodeje.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).

Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.

 

článek 7 - Informace o produktech

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou výměnu.

článek 8 - Platební podmínky 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Polní 212, 533 52 Srch;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-8011970287/0100 vedený u   společnosti Komerční Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem na účet prodávajícího. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno maximálně sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

článek 9 - Dodací podmínky 

Osobní odběr tzv. „ze dvora“ provozovny:

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese provozovny v domluvenou dobu.

Zaslání zboží:

Prodávající zajistí na základě přání zákazníka přepravu zboží na adresu určení v České republice za cenu dle platného ceníku dopravce. Cena dopravného bude přičtena k celkové ceně.

Termín dodání přizpůsobuje dodavatel svým možnostem. Většinu zakázek dodává do 7 pracovních dnů. Výrobky, jež nejsou skladem se dodají po jejich vyrobení.

Reklamace přepravy zboží:

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená.

V žádném případě by neměl podepisovat převzetí před důkladnou kontrolou zboží, a to i pod obalem! V případě poškození je nutné sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu info@medovydvorek.cz či poštou prodávajícímu na adresu provozovny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

článek 10 - Záruční podmínky 

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

článek 11 - Závěrečná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.11. 2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.medovydvorek.cz. Kupující souhlasí s použitím a zasláním faktury v elektronické podobě do e-mailové schránky, po doručení zásilky.

 Reklamační řád internetového obchodu

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy Alena Krupauerová (dále jen "prodávající") prostřednictvím internetového obchodu www.medovydvorek.cz.

článek 12 - Obecné podmínky reklamace 

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil.

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku – takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

Povinnosti a práva prodávajícího: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

článek 13 - Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.  Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li k uvedeno jinak. 

 

článek 14 - Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád je platný od 01.11.2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.medovydvorek.cz.

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

 Majitelka provozovny Alena Krupauerová